Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vážený zákazník, teší nás, že ste navštívili našu internetovú stránku www.biolinka.sk

Článok I
Všeobecné ustanovenie

I. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.biolinka.sk


II. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.


III. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

 

IV. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.


Článok II
Vymedzenie pojmov

 

I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.biolinka.sk :

 

Sídlo spoločnosti,  fakturačná a korešpondenčná adresa:

Pavol Skubík – ANYMONT
Fatranská 3100/3
010 08 Žilina 
SLOVENSKO

IČO: 33444277
DIČ:1028609549
IČ DPH:SK1028609549

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk

č. OŽP – I/2009/04109-2
č. živnostenského registra 511-17504
Okresný úrad Žilina

Bankové spojenie:

Číslo účtu:  76525276/0900 SLSP
SK7909000000000076525276
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Email: biolinkask@gmail.com
Tel. +421/905 345 796
        +421/904 267 890

II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

III. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.

IV. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

  • osoba zapísaná v obchodnom registri ,
  • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

V. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. zák. a zák č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.


VI. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tovaru, spôsob dodania a platby spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

 

Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy


I. V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.biolinka.sk . Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.


II. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.


III. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.


IV. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.


V. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.biolinka.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Článok IV
Objednávka tovaru

 

I. Tovar zverejnený na stránkach internetového obchodu je možné objednávať elektronickou objednávkou:

 

  • prostredníctvom elektronického obchodu www.biolinka.sk
  • elektronickou poštou na adrese biolinkask@gmail.com
  • alebo telefonicky na tel. č. +421 905 345 796 ( aj formou sms )

II. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Do košíka!“. Po ukončení výberu tovaru, sa kliknutím na „Košík“ zobrazí objednávací formulár. V objednávacom formulári zvolíte spôsob dopravy a platby a vyplníte kontaktné a fakturačné údaje. Po kompletnom vyplnení formulára kliknutím na „Súhlas s obchodnými podmienkami“ prejdete na súhrn objednávky. Objednávku záväzne odošlete kliknutím na „Potvrdiť objednávku“.

 

III. Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a v prípadne potreby upraviť.

 

IV. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, či už pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii do internetového obchodu.


V. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, tovar na objednávku apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- EUR, oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.


VI. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku telefonicky, osobne alebo e-mailom (platí aj v prípade platby cez internet), bez udania dôvodu, do 24 hodín od objednania. Pri storne objednávky nebudú účtované žiadne poplatky! V prípade storno objednávky, ktorá bola zaplatená vopred, cez internet sa peniaze bez zbytočného odkladu vrátia kupujúcemu priamo na účet a nebudú sa účtovať žiadne penále a poplatky.


VII. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.

 

Článok V
Cena tovaru

 

I. Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.biolinka.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.


II. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na internetovom obchode www.biolinka.sk .


III. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 

Článok VI
Platobné podmienky

 

I. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra, osobne) prípadne v termíne uvedenom na faktúre pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.


II. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:


OSOBNE

Tovar máte možnosť vyzdvihnúť si osobne v rámci mesta Žilina ( dohoda telefonicky alebo elektronickou poštou)  
Tel.: +421 905 345 796
e-mail: biolinkask@gmail.com

NA FAKTÚRU
V prípade našich dlhodobých obchodných partnerov poskytujeme tovar aj na faktúru, splatnosť je 14 dní alebo podľa predchádzajúcej dohody.

NA DOBIERKU
Tovar môžete zaplatiť až pri ich prevzatí priamo poštovému doručovateľovi alebo na pošte (dobierka).

VOPRED NA ÚČET

76525276/0900 SLSP 

 

Článok VII
Dodacie podmienky

 

I. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne v lehote 1-7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.


II. Predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v registračnom formulári alebo záväznej objednávke.


III. Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu.


IV. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.


V. Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou alebo dokladom o zaplatení tovaru kupujúcim.


VI. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v registračnom formulári alebo záväznej objednávke kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.


VII. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti kuriéra. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom kuriéra a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.


VIII. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

 

IX. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:


Osobný odber
Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť zdarma v jeho mieste podnikania

Dodanie poštou

Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty sa uskutočňuje na dobierku 2. triedou. Tovar je dodaný do 1 - 5 pracovných dní od podania, pričom tovar sa nachádza v recyklovanom kartónovom obale. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné.

Výška poštovného  je 3,60 €

Pri objednávke nad 89,-€  je poštovné zdarma -vyzdvihnutie na pošte v mieste bydliska zákazníka *.

*POZNÁMKA: Platí, ak hmotnosť balíka nepresiahne 10 kg a tovar je možné umiestniť do 1 balíka.

Balík na adresu - Cena je 4,68 €

 

Dodanie kuriérom

Tovar je dodaný do nasledujúceho dňa od expedície. 

Výška poštovného pri Expres kuriér  je 6,90 €

 

X. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.


XI. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škody, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.

 

Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy

 

I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ , je upravené v zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“).


II. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.


III. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.


IV. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol závadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho:

Pavol Skubík – ANYMONT

Fatranská 3

010 08 Žilina

SLOVENSKO

 

V. Spolu s prejavom vôle doručí kupujúci do sídla predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu, tak aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare, je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.


VI. Predávajúci nepreberá tovar, ktorý je vrátený formou dobierky.


VII. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.


VIII. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.


IX. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.


X. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 

Článok IX
Záruka, záručné podmienky

 

I. Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.


II. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.


III. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.